Vedtægter

Her kan du læse vores vedtægter, som er besluttet på generalforsamling i februar 2015.

Vedtægter for Køng Husflidsforening

 

Køng Sogns Husflidsforening

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Køng Sogns Husflidsskole med hjemsted i Køng, Vordingborg kommune

§ 2 Landsorganisation

Foreningen er medlem af FORA – Læring-kreativitet-fællesskab samt medlem af Region Sjællands Husflidsforening.

§ 3. Formål

Foreningens formål er at fremme og udvikle dansk husflid og dansk identitet gennem folkeoplysende virksomhed samt at bevare og videregive husflidens kulturelle værdier.

§ 4. Virksomhed

Formålet søges opnået ved informations- og udstillingsvirksomhed samt gennem tilbud om medlemsaktiviteter og kursusvirksomhed i forskellige husflidsfag og for alle aldersgrupper.

§ 5. Medlemskab

Alle der kan tilslutte sig foreningens formål kan blive medlemmer ved at indbetale det årlige medlemskontingent – enten som enkeltmedlem eller som familiemedlem.

Der kræves ikke medlemskab for at deltage i foreningens aktiviteter.

Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.

§6. Bestyrelsen

Bestyrelsen der består af mindst 5 medlemmer vælges på generalforsamlingen.

Den konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer samt sekretær og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med udsendelse af dagsorden og leder i øvrigt foreningens anliggender i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger. Formanden, skolelederen eller 2 bestyrelsesmedlemmer kan til enhver kræve afholdt bestyrelsesmøde.

Der skrives referat af møderne.

Det er bestyrelsens opgave at :

1. Udarbejde program for medlemsaktiviteter og kursusvirksomhed

2. Ansætte og afskedige skoleleder

3. Udarbejde budget og regnskab

4. Føre fortegnelse over foreningens ejendele og sørge for at disse der forsikret mod tyveri og brand.

§ 7 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år inden 1.april. Indvarsling skal ske skriftligt til medlemmerne eller gennem annoncering og ved opslag på hjemmesiden senest 2 uger før afholdelsen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1 uge før dens afholdelse.

Bestyrelsen udarbejder en dagsorden, der skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent

2. Aflæggelse og godkendelse af årsberetning ved formand og skoleleder

3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab/regnskaber for forenings og kursusvirksomheden

4. Drøftelse af program for medlemsaktiviteter og kursusvirksomhed i det kommende år

5. Indkomne forslag fra medlemmerne

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg .

Hvis et bestyrelsesmedlem afgår i løbet af året indtræder 1. suppleanten på pladsen indtil næste generalforsamling.

Valgperioden for suppleanterne er 1 år. Revisorerne vælges for 2 år således at der hvert år vælges en revisor. Revisorsuppleanten vælges for et år.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigedes antal. Alle medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen og medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen.

Almindelig stemmeflerhed er gældende ved alle afstemninger.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes såfremt flertallet af bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Reglerne for den ordinære generalforsamling finder tisvarende anvendelse her.

§9. Skoleleder

Bestyrelsen kan ansætte en skoleleder og fastsætter dennes løn- og arbejdsvilkår. Skolederener ansvarlig overfor bestyrelsen og myndighederne. Skolelederen har den administrative, regnskabsmæssige og pædagogiske ledelse af kursusvirksomheden for børn og voksne i henhold til Folkeoplysningsloven. Skolelederen udarbejder undervisningstilbud i henhold til programmet og træffer de fornødne aftaler med lærerne.

§10. Regnskab

Foreningen vælger selv, om der skal føres et samlet regnskab for foreningen og kursusvirksomheden, dog skal det klart fremgå af regnskabet at evt. tildelte midler fra folkeoplysningsloven er anvend til formålet. Regnskabet føres af kassereren, der endvidere er ansvarlig for dets midler. Regnskabet revideres af foreningens revisorer og forelægges på generalforsamlingen til godkendelse. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Flest mulige af foreningens midler skal opbevares i pengeinstitut. Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden i foreningen med et andet bestyrelsesmedlem.

§ 11. Deltagerindflydelse

Deltagere i kursusvirksomheden orienteres om foreningens virksomhed og om muligheden for at øve indflydelse på ledelsen som medlem af foreningen. Der gives desuden mulighed for, at kursisterne kan vælge et ekstra medlem af bestyrelsen for et år ad gangen.

§ 12, Vedtægtsændringer

Vedtægterne kan ændres på en generalforsamling med 2/3 flertal, når ændringsforslagene er udsendt/offentliggjort sammen med en rettidig udsendt dagsorden.

§ 13. Opløsning

Opløsning af foreningen kan kun ske på en normalt indvarslet generalforsamling, hvor nedlæggelsen er et selvstændigt punkt på dagsordenen, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for nedlæggelsen. Beslutningen skal bekræftes af 2/3 af de fremmødte på en yderligere normalt indvarslet generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter den første.

§ 14. Anvendelse af foreningens midler ved opløsning

Foreningens midler skal ved opløsning tilfalde foreninger med almennyttige formål i Køng sogn. Gerne i forbindelse med aktiviteter omkring håndværk for børn og voksne.

Vedtægterne besluttet på ordinær generalforsamling d. 25. februar 2015

Formand Jens Larsen                                                                        Dirigent Aage NielsenKøng Sogns Husflidsforening
Højbro 15, Køng
4750 Lundby

Telefon: 60156274

Mail: [email protected]


Medlem af Fora