Generalforsamling i Husflidsskolen kl. 19.00 onsdag d. 22. februar 2023

Køng Husflidsforening har holdt ordinær generalforsamling onsdag d. 22. februar kl. 19.00

Dagsorden i henhold til Vedtægterne.
Alle medlemmer med betalt kontingent 2023 har stemmeret på generalforsamlingen

22 medlemmer deltog i generalforsamlingen

Generalforsamling

Køng sogns Husflidsforening

Onsdag den 22. februar 2023 klokken 19.00

                  Referat
                  22 medlemmer deltog

1.     Valg af dirigent
Vibeke Beske
Generalforsamlingen er lovligt varslet

2.     Valg af referent
Bodil Mortensen

3.     Valg af stemmetæller
Niels Olsen og Ole Peter Hansen

4.     Bestyrelsens beretning
Simone Rasmussen kom i beretningen ind på:
Møbelposterholdet mandag, sløjdholdene tirsdag og torsdag, samt fotoklubben, alle holdene har mange deltagere.
Børneholdet om lørdagen er desværre igen ikke blevet til noget.
Der har været rigtig god tilslutning/opbakning om oprydning både indenfor og udenfor, samt maling m.m. af 1. sal. Kalkning af hele Husflidsskolen m.m.
Der var mange besøgende til udstilling Skærtorsdag, samt rigtig god tilslutning til afslutningsfest og julefrokost.
Det lille toilet er fuldstændig renoveret.
Bestyrelsen håber, at rigtig mange vil støtte op om forskønnelse at underetagen/værkstedet.
Datoer bliver fastlagt senere.
Alle skal huske, at tage alt træ med hjem efter udstillingen Skærtorsdag, så der er til at komme til med.
Husflidsforeningens 150 års jubilæum fejres lørdag d. 16. september med reception i Husflidsskolen fra kl. 13.00 – 16.00. Der indbydes forskellige.
Der holdes 150 års jubilæumsfest i Svinø forsamlingshus d. 16. september om aftenen.
Festen er for alle medlemmer og folk, der bruger Husflidsskolen.
Alle inviteres med mand, kone, ledsager.
Tak til Mortensen og frue. Mortensen fik gavekort til trædrejekursus hos Tempa. Tusind tak!!!
Beretningen blev enstemmigt godkendt og foreligger på skrift.

5.     Bestyrelsens regnskab
Jens Hallqvist fremlagde regnskabet
Regnskabet udviser et underskud på 19.717 kr.
Der er indkøbt maskiner og der er fældet 2 store træer. Der er mange udgifter til værktøj/båndsavsklinger.
Elforbruget er steget markant. Der kan ikke kun bruges strøm, når den er billig, det er de dyre timer om aftenen, hvor aftenholdene arbejder.
Det er nødvendigt, at der er penge på kontoen, så der kan indkøbes nye maskiner.
Der kunne godt bruges flere medlemskontingenter.
Der var spørgsmål til varmen og lærerlønnen.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt og foreligger på skrift.

6.     Forslag til medlemsaktiviteter og kurser
Simone har truffet aftale med Boris Desdorf
Lørdag d. 22. april kl. 14.00 i Køng Husflidsskole
vedr. kursus i brug af EleksMaker A3  Pro Gravørlaser
Jens H. forsøger stadig, at få aftale med ham, der ved en masse om forskelligt træ.

7.     Indkommende forslag; skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Ingen indkomne forslag

8.     Valg af bestyrelse

På valg er:                                    Kerstin Siddiq
                                                     Blev genvalgt

                                                     Sanny Hansen sagde, at hvis nye unge kræfter ville være i                                                                                   bestyrelsen, så var det ok for hende.
                                                     Sanny bliver Æresmedlem

                                                     Ida Marie Larsen blev valgt til bestyrelsen

                                                     Simone Rasmussen
                                                     Blev genvalgt

Suppleanter:                                 Bent Bøgeskov
                                                    Blev genvalgt

                                                    Ole Peter Hansen
                                                    Blev genvalgt

9.     Valg af revisor for 2 år

På valg er:                                    Egon Løvendal Rasmussen
                                                    Blev genvalgt for 2 år

 

Revisorsuppleant:  Kaj Nonbo Nielsen
                               Ønskede ikke genvalg
                               Erik Jensen blev valgt

 

10.  Eventuelt
Simone vil gerne have medlemmernes mail adresser.
Der findes en dato for oprydning, maling m.m. af værkstedet.
150 års jubilæet?
Tur til Trædrejerbutikken, hvem har lyst til at komme med? Dato findes!

Vibeke takkede for god ro og orden.


Dirigent:                                                                                            Referent:
Vibeke Beske                                                                                    Bodil Mortensen

 Køng Sogns Husflidsforening
Højbro 15, Køng
4750 Lundby

Telefon: 60156274

Mail: [email protected]


Medlem af Fora